Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 01-04-2020

Bij Interieurfinanciering.nl willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening aan jou van toepassing zijn.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres helpdesk@interieurfinanciering.nl.

Definities

 1. Interieurfinanciering.nl is onderdeel van Inlef B.V., met KvK-nummer 77832450.
   
 2. Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met Interieurfinanciering.nl een overeenkomst sluiten met als doel om offerteaanvragen te ontvangen.
   
 3. Jij: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een financieringsaanvraag invult via de website van Interieurfinanciering.nl.
   
 4. Financieringsaanvraag: een door een bezoeker van de website ingezonden verzoek om via de website van Interieurfinanciering.nl om in contact te komen met financieringsverstrekkers.
   
 5. Website: alle websites die Interieurfinanciering.nl exploiteert voor haar dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag die Interieurfinanciering.nl je via de Website biedt. Als je een offerteaanvraag plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen Interieurfinanciering.nl en jou.
   
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je Offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met Interieurfinanciering.nl bent overeengekomen.
   
 3. Interieurfinanciering.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Interieurfinanciering.nl en jou. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: https://www.Interieurfinanciering.nl/algemene-voorwaarden.

Dienstverlening van Interieurfinanciering.nl

 1. Via de Website van Interieurfinanciering.nl kun je vrijblijvend een financieringsaanvraag doen voor een door jou opgegeven dienst.
   
 2. Interieurfinanciering.nl brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. Interieurfinanciering.nl is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een partner met elkaar sluiten.

Financieringsaanvraag

 1. Als Interieurfinanciering.nl je financieringsaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de partners die Interieurfinanciering.nl op basis van de gegevens uit jouw financieringsaanvraag voor je heeft geselecteerd.

Jouw gegevens

Interieurfinanciering.nl beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst Interieurfinanciering.nl naar haar Privacy Policy voor de Aanvrager.

Klachten

 1. Interieurfinanciering.nl wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Interieurfinanciering.nl, verzoekt Interieurfinanciering.nl dit te melden via het e-mailadres helpdesk@interieurfinanciering.nl.
   
 2. Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
   
 3. Interieurfinanciering.nl streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid

 1. Interieurfinanciering.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Interieurfinanciering.nl.
   
 2. Interieurfinanciering.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
   
 3. Interieurfinanciering.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een partner.
   
 4. De aansprakelijkheid van Interieurfinanciering.nl is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
   
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Interieurfinanciering.nl.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.

1
Hi, heb je vragen? Wij helpen jou graag via Whatsapp, wel zo makkelijk!
Powered by